fbpx

Jak sfinansować inwestycje w firmie?

21 czerwca 2018
Karol Całus

Fundusze Europejskie, kredyty bankowe czy leasing?

Dostępnych możliwości sfinansowania inwestycji w firmie jest wiele. Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście skorzystanie z własnych środków – zaoszczędzonych lub zgromadzonych w ramach zysku. Jeżeli jednak środki własne nie pozwalają na realizację planów rozwoju przedsiębiorstwa, istnieją inne opcje. Wciąż dostępne są m.in. Fundusze Europejskiej, pod uwagę można również brać kredyty i leasing.

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

W obowiązującej perspektywie finansowej 2014-2020 na rzecz Polski z unijnego budżetu alokowano aż 82,5 mld euro. Środki te podzielono pomiędzy 6 programów operacyjnych krajowych (Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia oraz Pomoc Techniczna) oraz 16 programów regionalnych. Ich nadrzędnym celem jest wspieranie wzrostu gospodarczego oraz wzrostu zatrudnienia, a przez to – podnoszenie poziomu życia Polaków.

Realizacja tych priorytetów nie byłaby możliwa bez partycypacji sektora biznesu. To zaś daje wiele możliwości sfinansowania inwestycji w firmach. Największą popularnością cieszą się bezzwrotne dotacje unijne, coraz powszechniejsze są też tzw. instrumenty zwrotne – pożyczki i kredyty, udzielane m.in. przedsiębiorcom na preferencyjnych zasadach. Dla polskich firm w latach 2014-2020 przeznaczono 20 mld euro.

Projekty badawcze i wdrażanie innowacji, informatyzacja, rozwiązania ekologiczne, działalność za granicą czy szkolenia – to obszary, w których inwestycje mogą zostać w największym stopniu dofinansowane.

Jeżeli więc planujemy zakup infrastruktury (maszyn, sprzętu) do badań i wdrażania innowacji, powinniśmy się zainteresować w szczególności Programem Inteligentny Rozwój. Warto wspomnieć, iż na prowadzenie działalność badawczo-rozwojowej podatnikom przysługuje ulga w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów, które poniesione zostały na ten rodzaj działalności. Kosztem kwalifikowalnym jest m.in. odpłatne korzystanie ze specjalistycznej aparatury.

Jeśli natomiast zależy nam na modernizacji siedziby firmy (poprzez termomodernizację budynków, wprowadzenie technologii energooszczędnych lub przebudowę linii produkcyjnej, poprawę wentylacji, klimatyzacji czy ogrzewania), pomóc może Program Infrastruktura i Środowisko.

Warto także sprawdzić możliwości, które oferowane są przez poszczególne
Regionalne Programy Operacyjne. Pamiętać też trzeba, że część unijnego wsparcia w tych obszarach opiera się na instrumentach zwrotnych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa – by podnosić swoją rynkową konkurencyjność, zwiększać zakres usług i produkcję – wymagają również zmian lokalowych (zakupu, budowy lub rozbudowy lokalu) oraz w zakresie wyposażenia (zarówno lokalu, jak i firmy w maszyny czy sprzęt). Tutaj Fundusze Europejskie (głównie poprzez programy regionalne) oferują preferencyjne pożyczki – o niskim oprocentowaniu, korzystnych warunkach spłaty i przystępnych kryteriach aplikowania o nie. Drugim rozwiązaniem są poręczenia kredytów bankowych, zwiększające zdolność kredytową przedsiębiorstwa.

Pamiętać jednak trzeba, iż nie wszystkie inwestycje będą mogły być zrealizowane przy pomocy środków unijnych. Dla przykładu: firma transportowa nie będzie mogła zakupić z dotacji kolejnego samochodu. Planując rozwój firmy, warto zapoznać się m.in. z listą kwalifikowanych środków trwałych, na podstawie której dopuszczalne jest dofinansowywanie danych inwestycji.

Inwestycje z kredytów

Prawdopodobnie najczęściej wybieranym przez przedsiębiorstwa rozwiązaniem w zakresie sfinansowania planowanych inwestycji są kredyty bankowe. Ich dostępność nie jest uzależniona od obowiązującej perspektywy finansowej i wysokości alokacji dla danego państwa czy poszczególnych obszarów działalności firmy, jak to jest w przypadku Funduszy Europejskich.

Kluczową kwestią w tym przypadku jest zdolność kredytowa, czyli możliwość spłaty zaciągniętych zobowiązań. Warto zauważyć, iż sposób obliczania zdolności kredytowej ustalany jest samodzielnie przez banki, na podstawie wewnętrznych regulaminów. Odmowa otrzymana w jednej instytucji może więc okazać się decyzją pozytywną innego banku. Podobnie z maksymalną kwotą kredytu, zależną m.in. od zdolności kredytowej – może ona być różna w ofertach poszczególnych banków. Podczas analizy sytuacji finansowej firmy banki pod uwagę wezmą jednak z pewnością: uzyskiwane dochody, historię kredytową, wkład własny, rentowność firmy, ryzyko inwestycji czy rodzaj branży, w jakiej funkcjonuje podmiot ubiegający się o kredyt.

Banki oferują firmom przede wszystkim trzy rodzaje kredytów. Pierwszym z nich są środki na rozpoczęcie działalności. Są one relatywnie niewielkie, jednak pozwalają np. na zakup lub modernizację wyposażenia lokalu czy zakup niezbędnego sprzętu albo maszyn. Funkcjonowanie firmy oraz jej rozwój zapewnić może natomiast kredyt na bieżącą działalność. Możliwość jego uzyskania oraz dostępna kwota zależy głównie od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w poprzednim okresie rozliczeniowym. Kredyt ten można porównać do kredytu konsumenckiego – charakteryzuje się krótkim terminem spłaty (do kilku lat).

Największe możliwości dają kredyty inwestycyjne, umożliwiające powiększanie mocy produkcyjnych, rozrost majątku trwałego lub jego modernizację. Dzięki nim można zakupić lub zbudować nową siedzibę firmy lub rozbudować istniejącą, zakupić albo zmodernizować wyposażenie tej siedziby, a także zakupić wymagany sprzęt i maszyny. Wieloletni kredyt pozwoli na dokonanie nawet ogromnych inwestycji. Termin spłaty będzie odległy, a koszty – w zależności od poziomu ryzyka inwestycji – mogą okazać się przystępne.

Ponadto przedsiębiorstwa mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nabytych środków trwałych, do maksymalnie 100 tys. zł w ciągu roku podatkowego. Nowa ulga ma zachęcać przedsiębiorstwa do inwestycji.

Rozwój w leasingu

Nowe inwestycje sfinansować można także poprzez leasing – rozwiązanie zdecydowanie prostsze niż kredyt bankowy, o mniej skomplikowanej procedurze, mniejszej liczbie wymaganych dokumentów oraz kalkulowanej wyższej zdolności kredytowej firmy. W ten sposób leasingodawca upoważnia leasingobiorcę do korzystania z danego mienia, pod warunkiem spłaty w ratach leasingowych wartości przekazanych środków. Całkowita spłata zobowiązania oznacza zazwyczaj przeniesienie własności na leasingobiorcę. Leasing zawsze dotyczy środków trwałych – od najmniejszych narzędzi, jak wiertarka, aż po takie maszyny, jak statki czy samoloty.

Pośród dostępnych leasingów wyróżnić można m.in. operacyjny, finansowy oraz zwrotny.

W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot obowiązującej umowy zalicza się do środków trwałych leasingodawcy i to on ma obowiązek sporządzania odpisów amortyzacyjnych. VAT wliczany jest w raty leasingowe, stanowiące koszty uzyskania przychodu. Ten rodzaj finansowania może trwać nawet 10 lat.

Inaczej jest z leasingiem finansowym – koszty amortyzacji pokrywa leasingobiorca, a leasingowany przedmiot jest zaliczany do jego środków trwałych. VAT opłacany jest z góry. To rozwiązanie sprawdza się w przede wszystkim w odniesieniu do krótkich terminów – przedmioty po zakończeniu umowy przechodzą na własność leasingobiorcy, jednocześnie nie tracąc wiele na wartości.

Firmy skorzystać mogą także z leasingu zwrotnego. Leasingodawca ceduje w ten sposób – za określoną kwotę – część praw własności do mienia na leasingobiorcę, spłacającego raty. Ten rodzaj leasingu uznać może za sposób na szybkie odzyskanie pieniędzy, które zostały zainwestowane w środki trwałe w ciągu ubiegłych sześciu miesięcy.

Część przedsiębiorstw leasingowych umożliwia również leasingowanie nieruchomości. Jest to rozwiązanie dotyczące lokali komercyjnych, jak biura, galerie handlowe czy magazyny, o wartości przekraczającej 1,5 mln netto. Nie ma możliwości leasingowania mniej wartych lokali użytkowych, a także lokali mieszkalnych.

W wielu sytuacjach leasing może okazać się najkorzystniejszym rozwiązaniem dla rozwoju firmy. Nie wymaga wielkich nakładów finansowych w ramach wkładu własnego, może zostać odliczony od podatku dochodowego oraz uwzględniony pośród kosztów prowadzenia działalność. W przypadku leasingu operacyjnego można odpisać koszty całych rat. Jest to również produkt elastyczny (także w odniesieniu do wysokości wstępnej wpłaty).

Finansowanie inwestycji w praktyce

Określane jako „preferencyjne” środki unijne w praktyce bardzo często okazują się mniej korzystne niż bankowe kredyty inwestycyjne. Są także znacznie trudniej dostępne. Ubiegająca się o nie firma musi wskazać swoją historię finansową z trzech ostatnich lat – tak dokładnych danych nie wymagają banki. Ponadto każda unijna pożyczka musi zostać zabezpieczona hipoteką lub zastawem rejestrowym. W efekcie z tych środków skorzystają jedynie przedsiębiorstwa w najlepszej kondycji finansowej, posiadające odpowiednio duży majątek, stanowiący zabezpieczenie. Z kolei dla banku wystarczający może okazać się np. 20% wkład własny, nie będzie też konieczności obciążania majątku firmy hipoteką. Takie rozwiązanie jest więc korzystniejsze dla przedsiębiorstw, które są na etapie rozwoju.

Dodatkowo warto podkreślić, że środki pozyskane z kredytu mogą być rozliczane na podstawie kosztorysów, faktur, biznes planu czy oświadczeń, natomiast wydatki z unijnych pożyczek muszą być profesjonalnie księgowane, zgodnie z listą kosztów kwalifikowalnych. Statystyki wskazują, że ok. 30% przedsiębiorców niewłaściwie rozlicza środki z UE, w konsekwencji musząc je zwracać. To kolejny argument przemawiający za pozyskaniem kredytu z banku, a nie Funduszy Europejskich.

Dlaczego warto współpracować z ekspertami?

Biorąc pod uwagę szeroką ofertę kredytów dla firm, proponowanych przez banki, warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa finansowego w tym zakresie. Najlepszym rozwiązaniem będzie wybór eksperta, który posiada ofertę dużej liczby banków. Pozwoli to nie tylko na rzetelną analizę potrzeb i możliwości firmy, ale także przygotowanie wymaganej dokumentacji i wniosków kredytowych. Wsparcie profesjonalisty oznacza więc oszczędność czasu, pieniędzy oraz bezpieczeństwo, wynikające z bezstronnego doradztwa.

Niezależnie od tego, czy jesteś przedstawicielem wielkiej korporacji, małego lub średniego przedsiębiorstwa czy też jednoosobową działalnością gospodarczą, która zastanawia się nad tym, który z dostępnych na rynku kredytów będzie dla Ciebie najbardziej korzystny wybierz osobę:

• która jest ekspertem w swojej dziedzinie. Czyli ma wiedzę i doświadczenie w kredytowaniu inwestycji i na co dzień zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw,
• którą cechuje całkowita niezależność od banków dzięki czemu może zachować obiektywizm i znaleźć rozwiązania najbardziej korzystne dla klientów,
• która zbierze wszystkie wymagane dokumenty, przygotuje i złoży wnioski tylko tam gdzie jest pewność, że uzyska się potrzebną kwotę kredytu,
• która ma w swojej ofercie dużą liczbę Banków gdyż wtedy dopiero ma dobry przegląd rynku, wie gdzie aktualnie są promocje i można uzyskać lepsze warunki co finalnie przekłada się na niższą ratę kredytu,
• która ma wypracowane uproszczone procedury i wie w jakich aspektach może negocjować z Bankami,
• dla której ważny jesteś Ty i Twoje potrzeby.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – spotkajmy się i omówmy, co dokładnie mogę dla Ciebie zrobić.

Nasze doświadczenie i wiedza pozostają do Twojej dyspozycji.

Zadzwoń TERAZ na nr tel. 790 745 735
lub napisz: DlaFirm@ZaufanyEkspert.pl

ZAMÓW ROZMOWĘ

  Podając swój numer telefonu wyrażasz zgodę na to, abyśmy do Ciebie zadzwonili w sprawie Twojego zapytania. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie. Administratorem twoich danych osobowych jest Zaufany Ekspert ul. Kozietulskiego 1, 80-156 Gdańsk. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w naszej  Polityce Prywatności.

  Potrzebujesz porady?

  Skontaktuj się z nami a znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie. Prześlij zapytanie online lub zamów rozmowę i poczekaj na nasz telefon.
  Kontakt z nami
  envelope-omap-markerphone
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram